เอกสารจดทะเบียนบริษัท dbd เอกสารจดทะเบียนบริษัท คือ หนังสือจดทะเบียนบริษัท คืออะไร

Click to rate this post!
[Total: 1067 Average: 5]

เตรียมตัว เตรียมข้อมูลบริษัทให้พร้อม..ยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัทเสร็จได้อย่างรวดเร็ว

เอกสารเพื่อยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทถือเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินการตามขั้นตอนจัดตั้งบริษัทให้เสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นเอกสารที่มีข้อมูลรวมทั้งแบบฟอร์มถูกต้องครบถ้วนก็จะทำให้ขั้นตอนดำเนินการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ไม่เสียเวลาในการดำเนินการให้นั้นเอง

ทั้งนี้ส่วนของเอกสารจดทะเบียนบริษัทมีหลายส่วนประกอบ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องตั้งแต่ขั้นตอนเมื่อจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแล้ว ตลอดจนขั้นตอนขอแบบฟอร์มจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อยื่นเอกสารขอจดทะเบียนนั้นเอง โดยจะสามารถอธิบายโดยสังเขปในส่วนของขั้นตอนที่มีเอกสารจดทะเบียนบริษัทเกี่ยวข้องได้ ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด จะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

 1. ขั้นตอนเริ่มแรกสำหรับผู้ที่ต้องการขอจดทะเบียนบริษัท จะต้องมีการดำเนินการยื่น “จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ” โดยผู้ที่ต้องการขอจดทะเบียนบริษัทจะต้องดำเนินการเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อใช้ในเอกสารจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิดังนี้
  • บริษัทจะต้องมีเอกสาร “ชื่อของบริษัท” ซึ่งต้องตรงกับการจองชื่อนิติบุคคลตามหลักเกณฑ์ของทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และต้องใช้ชื่อนั้นในการยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
  • บริษัทจะต้องมีเอกสารระบุ “วัตถุประสงค์” ของธุรกิจที่ดำเนินกิจการ ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการขอจดทะเบียนบริษัทจะต้องยึดเอาเกณฑ์ของทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการกำหนดวัตถุประสงค์ด้วยเช่นกัน
  • บริษัทจะต้องมีเอกสารระบุ “ทุนจดทะเบียน” โดยจะต้องแสดงมูลค่าหุ้นตามหลักเกณฑ์
  • บริษัทจะต้องมีเอกสารระบุเพิ่มเติมคือ ระบุจังหวัดที่เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ และหากเป็นชาวต่างชาติจำต้องระบุ ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ อายุเลขที่บัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ไว้ด้วยเช่นกัน

เมื่อเตรียมข้อมูลครบถ้วยแล้วก็ดำเนินการยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ และจะมีนายทะเบียนรับจดทะเบียนเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้

 1. เมื่อเสร็จสิ้นการ “จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ” ผู้ที่ต้องการขอจดทะเบียนบริษัทจะต้องยื่น “จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด” ซึ่งขั้นตอนนี้บริษัทต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อม
  • ส่วนแรกบริษัทสามารถขอและซื้อแบบฟอร์มสำคัญได้จากหน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสามารถดาวน์โหลดจาก dbd.go.th
   • แบบ บอจ.1, แบบ บอจ.3, แบบ บอจ.5, รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.)
   • แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
   • แบบ สสช. 1 จำนวน 1 ฉบับ
   • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
  • ส่วนของบริษัทต้องจัดเตรียมเพิ่มเติม
   • สำเนาเอกสารดังนี้ หนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท, รายงานการประชุมตั้งบริษัท, บัตรประจำตัวของกรรมการทุกคน, ข้อบังคับ ผนึกอากร 200 บาท (ถ้ามี), สำเนาหลักการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
   • หลักฐานการชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
   • แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป

อย่างไรก็ตามสำเนาเอกสารคำขอจดทะเบียนบริษัททุกฉบับ จะต้องการรับรองความถูกต้องเอกสารโดยผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยคนหนึ่ง ยกเว้นกรณีเอกสารสำคัญส่วนบุคคลจะต้องถูกผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียนเอง ได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้ขอจดทะเบียนของตนเอง

(Visited 242 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Scroll to Top