สํานักงานบัญชี นนทบุรี สมัครงาน สํานักงานบัญชี นนทบุรี รับ จดทะเบียน บริษัท บางบัวทอง สำนักงาน สอบบัญชี นนทบุรี

Click to rate this post!
[Total: 2125 Average: 5]

อยากถามว่าถ้าในกรณีที่เราเป็นที่ปรึกษาด้วยและรับทำบัญชีด้วยจะสามารถทำในบริษัทเดียวกันได้หรือป่าวคะ รับทำบัญชี บางใหญ่


ตอบ: ถ้าในกรณีที่เป็นที่ปรึกษาควบคู่ไปกับการรับทำบัญชีในบริษัทเดียวกันสามารถทำได้คะ ไม่ผิดจรรยาบรรณแต่อย่างใด ยกเว้นผู้ทำบัญชีกับผู้สอบบัญชี จะเป็นคนเดียวกันไม่ได้คะ ผิดจรรยาบรรณอย่างมากคะ >:(

อยากเปิดรับทำบัญชีเองจะต้องเริ่มต้นอย่างไงดี มีงานประจำทำอยู่แล้วแต่ อยากหารายได้เพิ่ม


ตอบ: ขั้นตอนการแจ้งเป็นผู้ทำบัญชี 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบ ส.บช. 5 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ www.dbd.go.th พร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้ ++(1) สำเนาหลักฐานการศึกษา (ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา/ปริญญา) ในกรณีที่ปริญญาไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นสาขาบัญชีให้แนบใบรับรองผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ++(2) สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ++(3) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป (ส่วนภูมิภาค จำนวน 3 รูป) 2. ยื่นแบบแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชีพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง – กรณีผู้แจ้งมีที่อยู่หรือสถานที่ทำงานในกรุงเทพฯ และ จังหวัดนนทบุรี ยื่นแบบ ส.บช. 5 จำนวน 2 ชุด ที่สำนักกำกับดูแลธุรกิจ กรมพัมนาธุรกิจการค้า เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 – กรณีผู้แจ้งมีที่อยู่หรือสถานที่ทำงานในส่วนภูมิภาค ยื่นแบบ ส.บช. 5 จำนวน 3 ชุด ที่สำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัดที่มีที่อยู่หรือสถานที่ทำงานตั้งอยู่ 3. ยื่นแบบแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชีพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ – ส่งแบบแจ้งการทำบัญชีของผู้ทำบัญชีพร้อมเอกสาร ไปยังสถานที่ตามที่อยู่ข้างต้น พร้อมแนบซองติดแสตมป์ จำนวน 6 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง เมื่อจ่าหน้าซองถึงตนเองแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะส่งเอกสารกลับมายังเรา

(Visited 76 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Scroll to Top