การบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม

shutterstock_318780020

ภาษีขาย คือ ภาษีที่มีมูลค่าเพิ่มที่ทางผู้ประกอบการมีการจดทะเบียนได้มีการเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้า หรือผู้ที่รับบริการเมื่อได้มีการขายสินค้า หรือได้มีการชำระค่าบริการ

ภาษีซื้อ คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ทางผู้ประกอบการได้มีการจ่ายให้กับผู้ขายสินค้า หรือผู้ที่เป็นผู้ประกอบการในการจดทะเบียน เมื่อได้มีการซื้อสินค้า หรือได้ชำระค่าบริการเพื่อที่จะนำไปใช้ประกอบกิจการของตัวเอง

ภาษีที่มีการห้ามหักภาษีขายในการคำนวณภาษีเกี่ยวกับมูลค่าเพิ่ม

– ในกรณีที่ไม่มีใบกำกับภาษีหรือาจจะไม่สามารถแสดงใบกำกับภาษีได้

– ในกรณีที่ใบกำกับภาษีได้มีข้อความที่ไม่ถูกต้องหรือข้อความที่ไม่สมบูรณ์

– ภาษีซื้อที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของผู้ประกอบการในตามหลักเกณฑ์ หรือในตามเงื่อนไขที่ได้มีการกำหนดไว้แล้ว เช่น ภาษีซื้อที่ไม่สามารถเข้ากับลักษณะรายจ่าย เพื่อที่จะหากำไร

– ภาษีที่ได้เกิดจากการจ่ายเพื่อเป็นการรับรอง

วิธีในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

– ผู้ประกอบการมีการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีอัตราร้อยละ 7 ภาษีที่ต้องชำระ = ภาษีขาย-ภาษีซื้อ

– ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีอัตราร้อยละ 0 ภาษีที่ต้องชำระ = ภาษีขาย – ภาษีซื้อ

ในการยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม

– ผู้ที่มีหน้าในการยื่นแบบแสดงรายการ

– ประเภทของการแสดงรายการและแบบส่งภาษีเกี่ยวมูลค่าเพิ่ม

– กำหนดในการยื่นแบบที่จะแสดงรายการและการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม

– สถานที่ในการยื่นแบบแสดงรายการและการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายการที่เกี่ยวกับภาษีขาย

– การขายสินค้าที่เป็นเงินสดและเงินเชื่อ

เมื่อได้มีการขายสินค้า ในการบันทึกการขายและการจัดทำรายการภาษีที่ขาย

เดบิต        เงินสดหรือลูกหนี้การค้า     xx

เครดิต ขาย                                           xx

ภาษีขาย                                    xx

– การขายสินค้าที่ไม่มีรูปร่างและในการบริการที่เป็นเงินเชื่อ

เมื่อได้มีการให้บริการเป็นเงินเชื่อ หรือในการขายสินค้าที่ไม่มีรูปร่างในการบันทึกรายได้จะมีการออกใบแจ้งหนี้

เดบิต     ลูกหนี้การค้า                                                          xx

เครดิต      รายได้จากการให้บริการ                                              xx

ภาษีที่ขายยังไม่ครบกำหนด                                   xx