การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

shutterstock_303368504

ผู้เดินทางที่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วจากการซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อนำออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้

-ไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทย

-ไม่เป็นผู้มีลำนาอยู่ในประเทศไทย

-ไม่เป็นนักบินหรือลูกเรือของสายการบินที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักร

-เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ

-ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรร

-ซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าที่นำไปพร้อมกับการเดินทาง

-ไม่เป็นสินค้าต้องห้ามออกนอกราชอาณาจักร เช่น อาวุธปืน วัตถุระเบิด

-มูลค่าของสินค้าต้องไม่น้อยกว่าห้าพันบาท

-เป็นสินค้าที่ต้องนำออกนอกราชอาณาจักรภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า