ถ้าห้างหุ้นส่วนไม่เลิกกิจการแล้วมีการฟ้องร้องดำเนินคดีจากเจ้าหนี้

ห้างหุ้นส่วนเป็นกิจการที่ง่ายโดยปกติแล้วถ้าจะให้เข้าใจง่าย ความหมายคือ การที่บุคคล 2 คนขึ้นไป มาร่วมกันทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
ร่วมกันเปิดกิจการ ค้าขาย หรือ ประกอบอาชีพ คำเหล่านี้เมื่อมีการทำงาน 2 คนขึ้นไป เราจะเรียกว่าเป็น หุ้นส่วนกัน
ทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรนั้น ในบทความนี้ จะมาอธิบาย จำแหนก ให้เข้าใจง่าย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย

หลักๆ ของห้างหุ้นส่วนแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ 1.ห้างหุ้นส่วนไม่จดทะเบียน 2.ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
1.ห้างหุ้นส่วนไม่จดทะเบียน หรือเราเรียกว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน เป็นห้างที่บุคคล 2 คน ทำงานร่วมกัน โดยไม่ต้องไปจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สามารถทำการค้าได้เลย ถ้าต้องการให้บุคคลภายนอกรู้จักมากขึ้นและมีความน่าเชื่อถือกว่าเดิมสามารถไปจดทะเบียนเพิ่มเติมได้ภายหลังประกอบกิจการแล้ว
2.ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด จะคล้ายๆกันกับแบบแรกแต่เป็นการที่บุคคล 2 คน ทำงานร่วมกันแล้วตกลงกันว่าจะไปจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยบุคคลภายนอกจะรู้จักมากขึ้นเนื่องจากได้รับความเชื่อถือว่ามีตัวตนอยู่จริง ไม่ได้แอบอ้างในการประกอบธุรกิจ และสามารถตรวจสอบได้ในระดับหนึ่ง
โดยจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 1.แบบจำกัดความรับผิดชอบ 2.แบบไม่จำกัดความรับผิดชอบ

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน สิ่งที่ต้องมีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

1.ต้องจัดให้มีผู้จัดการอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นตัวแทนในการดำเนินงานต่างๆ แทนห้าง เนื่องจากห้างไม่สามารถดำเนินงานเองได้ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งภายใน 14 วัน
2.ห้ามนำชื่อผู้ที่จำกัดความรับผิด มาตั้งเป็นชื่อห้างหุ้นส่วน เนื่องจากจะทำให้บุคคลภายนอกที่ทำการค้าด้วย เข้าใจผิดว่าเป็นเจ้าของกิจการสามารถรับผิดชอบได้เต็มที่ หากเกิดการผิดสัญญาแล้วมีการฟ้องร้อง ดำเนินคดี อาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจว่าสามารถฟ้องร้องกับบุคคลที่ใช้ชื่อเป็นชื่อห้างหุ้นส่วนได้อย่างเต็มที่
3.ผู้ที่เป็นหุ้นส่วนสามารถประกอบกิจการประเภทเดียวกับห้างที่ตัวเองถือหุ้นได้ เรียกง่ายๆว่า แข่งขันกับห้างได้
4.เมื่อมีการโอนหุ้นไม่ต้องอนุญาตจากผู้ถือหุ้นคนอื่น และหากผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตห้างไม่ถือว่ายกเลิก เนื่องจากดูจำนวนเงินที่ลงทุนในห้างเป็นหลัก
5.ถ้าห้างหุ้นส่วนไม่เลิกกิจการแล้วมีการฟ้องร้องดำเนินคดีจากเจ้าหนี้ เจ้าหนี้ไม่สามารถฟ้องร้องผู้ที่ถือหุ้นแบบจำกัดความรับปิดชอบได้ แต่ถ้าห้างเลิกกิจการ เจ้าหนี้สามารถฟ้องร้องผู้ที่ถือหุ้นแบบจำกัดความรับผิดชอบได้ แต่จะสามารถฟ้องร้องได้ตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ รวมถึงจำนวนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นกับความเสียหาย

*การจ่ายเงินปันผลของห้างหุ้นส่วนนั้น ก็สามารถจ่ายได้ แต่จะจ่ายการจำไรเท่านั้น หากกิจการเกิดขาดทุนไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

 

ข้อมูลเพิ่มเติม http://รับทําบัญชี.com/12.html